pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn pornstorehouse.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.com online pornipornmovies adultporntrials porn tube movies

การทำชาน้ำผึ้งผสมมะนาวข้าวเหนียวลืมผัว

หลักการและเหตุผล

     ชาข้าวน้ำผึ้งผสมมะนาว เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ได้จากการนำเมล็ดข้าวกล้องเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาผ่านกระบวนการคั่ว และนำเมล็ดข้าวที่คั่วแล้วมาแช่น้ำร้อนที่อุณหภูมิเหมาะสมจะได้น้ำชาข้าว จากนั้นนำน้ำชาข้าวที่ได้ผสมกับน้ำผึ้งและน้ำมะนาว ได้น้ำชาข้าวน้ำผึ้งผสมมะนาวที่ให้กลิ่น สี และรสชาติ ที่มีความหอมจากข้าวคั่ว ความหวานจากน้ำผึ้ง และความเปรี้ยวจากน้ำมะนาว ทำให้ชวนรับประทานยิ่งขึ้น จึงเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวจากข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ที่มีโอกาสในด้านการตลาดและผู้บริโภคให้ความสนใจ

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปข้าวเป็นเครื่องดื่มสุขภาพจากข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว

     2.เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารแปรรูปข้าวที่เป็นอาหารสุขภาพ

     3.เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการทำการตลาด

บุคคลเป้าหมาย              ผู้ที่สนใจ จำนวนรุ่นละ 20 คน

วิธีการดำเนินงาน            บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาของหลักสูตร    1 วัน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      นางทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

Additional information